GDPR – správce osobních údajů

Společnost: Studio La Monique Monika Podhajská
Správce: Monika Podhjaksá, IČO: 75709813, Se sídlem: Bohdalec 104, Bobrová 59255

Sdělení ke splnění informační povinnosti (GDPR)

Společnost Studio La monique zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy za účelem, vedení objednávek klientů, vedení zákaznických karet klientů, zasílání obchodních sdělení, pořádaní akcí a soutěží v rámci firmy, upozornění na novinky a účelem zasílání nabídky služeb jsou zpracovávány osobní údaje / kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, email, evidence kontraindikací k ošetření a to na základě zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených spolupracovníků.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování osobně na adrese: HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 152/4, Žďár nad sázavou, po předchozí dohodě.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu na adrese HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 152/4, Žďár n/Sáz. poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce: Studio La Monique Monika Podhajská, Havlíčkovo náměstí 152/4, Žďár n/Sáz. 59101,  tel.: 564407579, info@la-monique.cz

V Žďáře nad Sázavou dne 1.5. 2021.